കാസർകോട് ഇതുവരെ 242977 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

Latest News Kerala | Kasaragod News | Kannur News | Mangalore News | National News | Gulf News | English News

കാസർകോട് ഇതുവരെ 242977 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

കാസർകോട് (www.kasaragodtimes.com 06.04.2021): കാസർകോട് ജില്ലയിൽ  ഇതുവരെ  242977 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.  മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ  23.36% പേരും കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ 20.56% പേരും ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൽ 23.223% പേരും കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ 24.22% പേരും തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 24.04%  പേരുമാണ് ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.