കാസർകോട് ജില്ലയിൽ 66.20 ശതമാനം പോളിങ്

Latest News Kerala | Kasaragod News | Kannur News | Mangalore News | National News | Gulf News | English News

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ 66.20 ശതമാനം പോളിങ്

കാസർകോട് : കാസർകോട് ജില്ലയിൽ 66.20 ശതമാനം പോളിങ് നടന്നു.

മഞ്ചേശ്വരം 66.95%
കാസർകോട് 61.11%
ഉദുമ 67.08%
കാഞ്ഞങ്ങാട് 67.03%
തൃക്കരിപ്പൂർ 68.5%