സംസ്ഥാനത്ത്3030 പേര്‍ക്ക് രോഗ മുക്തി; 1412 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്;

Latest News Kerala | Kasaragod News | Kannur News | Mangalore News | National News | Gulf News | English News

സംസ്ഥാനത്ത്3030 പേര്‍ക്ക് രോഗ മുക്തി; 1412 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്;

സംസ്ഥാനത്ത്3030 പേര്‍ക്ക് രോഗ മുക്തി; 1412 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്;