ഉച്ചഭാഷിണികള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ മുന്‍കൂട്ടി അനുമതി വേണമെന്ന് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍

ഹനുമാൻ ചാലിസ വിവാദത്തിനിടെ അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാൻ കർണാടക സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മൈയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ഉച്ചഭാഷിണികള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ മുന്‍കൂട്ടി അനുമതി വേണമെന്ന് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍

ഹനുമാൻ ചാലിസ വിവാദത്തിനിടെ അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാൻ കർണാടക സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മൈയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.