നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ അധ്യാപകരാകാം; പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ 1600 ലധികം ഒഴിവുകൾ

കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ അധ്യാപകരാകാം; പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ 1600 ലധികം ഒഴിവുകൾ

ദില്ലി: നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി (NVS Recruitment) 1616 ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ് (teaching staffs) തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജൂലൈ 22 വരെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ navodaya.gov.in ൽ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.  പ്രിൻസിപ്പൽ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ അധ്യാപകർ, അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ബിരുദ അധ്യാപകർ തുടങ്ങി മൊത്തം 1616 തസ്തികകളിലേക്കാണ് എൻവിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നത്. കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.