കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥി ഹോസ്റ്റല്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാംനിലയില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു

കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥി ഹോസ്റ്റല്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാംനിലയില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു

കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥി ഹോസ്റ്റല്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാംനിലയില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു