വാക്ക് പാലിച്ച് സഞ്ജു; യശസ്വിക്ക് പുതുപുത്തന്‍ ബാറ്റ്

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന് ഒരു ബാറ്റ് സമ്മാനിച്ചു. നേരത്തെ, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റ് നോക്കുന്ന യശസ്വിയുടെ വീഡിയോ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

വാക്ക് പാലിച്ച് സഞ്ജു; യശസ്വിക്ക് പുതുപുത്തന്‍ ബാറ്റ്
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന് ഒരു ബാറ്റ് സമ്മാനിച്ചു. നേരത്തെ, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റ് നോക്കുന്ന യശസ്വിയുടെ വീഡിയോ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.