മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

തുടർച്ചയായ തോൽവികളോടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. മികച്ച കളിക്കാർക്ക് താളം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാഞ്ഞതാണ് മുംബൈയുടെ ചരിത്രപരമായ തോൽവിക്ക് കാരണം.15 കോടിക്ക് ടീമിലെത്തിച്ച ഇഷാൻ കിഷന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത്.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തായി
തുടർച്ചയായ തോൽവികളോടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. മികച്ച കളിക്കാർക്ക് താളം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാഞ്ഞതാണ് മുംബൈയുടെ ചരിത്രപരമായ തോൽവിക്ക് കാരണം.15 കോടിക്ക് ടീമിലെത്തിച്ച ഇഷാൻ കിഷന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത്.