ഫിഫയും ഇഎ സ്പോർട്സും തമ്മിൽ വേർപിരിയുന്നു

അറിയപ്പെടുന്ന ഗെയിമിംഗ് കമ്പനിയായ ഇഎ സ്പോർട്സ് ഫിഫയുമായി വേർപിരിയുകയാണ്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പങ്കാളിത്തത്തിന് ഇതോടെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഫിഫ 23 ഇ എ സ്പോർട്സിന്റെ അവസാന ഫിഫ മത്സരമായിരിക്കും.

ഫിഫയും ഇഎ സ്പോർട്സും തമ്മിൽ വേർപിരിയുന്നു
അറിയപ്പെടുന്ന ഗെയിമിംഗ് കമ്പനിയായ ഇഎ സ്പോർട്സ് ഫിഫയുമായി വേർപിരിയുകയാണ്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പങ്കാളിത്തത്തിന് ഇതോടെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഫിഫ 23 ഇ എ സ്പോർട്സിന്റെ അവസാന ഫിഫ മത്സരമായിരിക്കും.