എഫ്സി ഗോവ ക്യാപ്റ്റൻ എഡു ബേഡിയ ക്ലബ്ബിൽ തുടരും

എഫ്സി ഗോവയുടെ ക്യാപ്റ്റനായ എഡു ബേഡിയ ക്ലബ്ബിൽ തുടരും. പുതിയ ഒരു വർഷത്തെ കരാറിലാണ് താരം ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി എഡു ബേഡിയ എഫ് സി ഗോവയ്ക്കൊപ്പമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളിളും ബേഡിയ ക്ലബ്ബിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു.

എഫ്സി ഗോവ ക്യാപ്റ്റൻ എഡു ബേഡിയ ക്ലബ്ബിൽ തുടരും
എഫ്സി ഗോവയുടെ ക്യാപ്റ്റനായ എഡു ബേഡിയ ക്ലബ്ബിൽ തുടരും. പുതിയ ഒരു വർഷത്തെ കരാറിലാണ് താരം ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി എഡു ബേഡിയ എഫ് സി ഗോവയ്ക്കൊപ്പമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളിളും ബേഡിയ ക്ലബ്ബിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു.