ഇന്ത്യയിൽ ലാലിഗ വ്യൂവർഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ കേരളം

ഇന്ത്യയിൽ വയാകോം 18 ലാലിഗ വ്യൂവർഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ കേരളമെന്ന് ലാലിഗ അധികൃതർ. ലാലിഗയിലെ മൊത്തം ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരുടെ 23 ശതമാനവും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ലാലിഗ മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ കവറേജിൻറെ 42 ശതമാനവും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ ലാലിഗ വ്യൂവർഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ കേരളം
ഇന്ത്യയിൽ വയാകോം 18 ലാലിഗ വ്യൂവർഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ കേരളമെന്ന് ലാലിഗ അധികൃതർ. ലാലിഗയിലെ മൊത്തം ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരുടെ 23 ശതമാനവും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ലാലിഗ മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ കവറേജിൻറെ 42 ശതമാനവും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്.