ഇന്ത്യയില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2897 കൊവിഡ് രോഗികള്‍

ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധനവ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,897 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആകെ 54 മരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 26.61 ശതമാനം വർദ്ധനവാണ് കേസുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച 2,288 കൊവിഡ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്താകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ഇന്ത്യയില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2897 കൊവിഡ് രോഗികള്‍
ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധനവ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,897 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആകെ 54 മരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 26.61 ശതമാനം വർദ്ധനവാണ് കേസുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച 2,288 കൊവിഡ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്താകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.